ដំណឹង

  • ខែ​តុលា 5, 2017

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន តំណាងជាតិនៃសហគមន៍នយោបាយ និងសន្តិសុខអាស៊ាន បានអញ្ជើញធ្វើជាអធិបតីនៃកិច្ចប្រជុំលេខាធិការដ្ឋានជាតិអាស៊ាន នៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន តំណាងជាតិនៃសហគមន៍នយោបាយ និងសន្តិសុខអាស៊ាន បានអញ្ជើញធ្វើជាអធិបតីនៃកិច្ចប្រជុំលេខាធិការដ្ឋានជាតិអាស៊ាន នៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ។