សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​វិច្ឆិកា 7, 2017

ស្ថាន​ទូត​កម្ពុ​ជា​អន្ត​រា​គម​ជួយ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​៦​នាក់​។