សុន្ទរកថា

  • ខែ​វិច្ឆិកា 18, 2017

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ក្នុងឱកាសរាត្រីសមោសរ រៀបចំឡើងដោយសភាពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្មបារំាង-កម្ពុជា សណ្ឋាគារសូហ្វ៊ីតែល ទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧