សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​ធ្នូ 8, 2017

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ស្តីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្បធម៌។