សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​ធ្នូ 11, 2017

កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចយុវជនអាស៊ាន-សា.កូរ៉េ ក្រោមមូលបទ «ការអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យុវជន ការលើកកម្ពស់អ្នកដឹកនាំអនាគត» នឹងរៀបចំទ្បើងពីថ្ងៃទី ១០-១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ។