សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​ធ្នូ 18, 2017

លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាងលើកទី៣