សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មករា 11, 2018

សេចក្តីប្រកាសរួមរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។