សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មករា 13, 2018

ផែន​ការ​ស​កម្ម​ភាព​៥​ឆ្នាំ​ កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិ​បត្តិ​ការ​មេ​គង្គ​-ឡាន​ឆាង​ (២០១៨-​២០២២)​។