សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មករា 17, 2018

ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ក្នុង​ការ​ការ​ពារ​ផល​ប្រ​យោជន៍​ពល​រដ្ឋ​ខ្មែរ​នៅ​ក្រៅ​ប្រ​ទេស ​របស់ក្រ​សួង​ការបរ​ទេស និង​សហប្រ​តិ​បត្តិ​ការ​អន្ត​រ​ជាតិ ​ហើយ​និង​ស្ថាន​ទូត​ ស្ថាន​អគ្គ​កុង​ស៊ុលក​ម្ពុជា​។