សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មករា 19, 2018

គុយ​​បា​ បង្ហាញ​ជំ​ហ៊រ​គោ​រព​សិទ្ធិ​ស្វ័យ​សម្រេច​របស់​កម្ពុជា​ក្នុង​ការ​ទប់​ស្កាត់​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​រ​បប​ដោយ​ខុស​ច្បាប់​។