សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​កុម្ភៈ 8, 2018

លទ្ធ​ផល​ នៃ​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ចង្អៀត​ថ្នាក់​រដ្ឋ​មន្រ្ដី​ការ​ប​រ​ទេស​អា​ស៊ាន​ ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ០៤ ​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​ ០៦ ​ខែ ​កុម្ភៈ ​ឆ្នាំ ​២០១៨​ នៅ​សា​ធា​រ​ណ​រដ្ឋ​សិ​ង្ហ​បុ​រី​។