សន្ធិសញ្ញា និងកិច្ចព្រមព្រៀង

  • កុម្ភៈ ២១, ២០១៨

កិច្ចព្រមព្រៀងសេវាដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋ Seychelles ។