សន្ធិសញ្ញា និងកិច្ចព្រមព្រៀង

  • កុម្ភៈ ២១, ២០១៨

កិច្ចព្រមព្រៀងពហុភាគីអាស៊ានស្តីពីសេរីភាវូបនីយកម្មពេញលេញសម្រាប់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរតាមផ្លូវអាកាស។