សន្ធិសញ្ញា និងកិច្ចព្រមព្រៀង

  • កុម្ភៈ ២១, ២០១៨

កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធប្រេស៊ីលស្តីពីការលើកលែងទិដ្ឋាការចំពោះអ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែនការទូត និងផ្លូវការ។