សន្ធិសញ្ញា និងកិច្ចព្រមព្រៀង

  • ខែ​កុម្ភៈ 21, 2018

កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋអេក្វាឌ័រស្តីពីការលើកលែងទិដ្ឋាការទៅវិញទៅមកចំពោះអ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែនការទូត និងផ្លូវការ។