សន្ធិសញ្ញា និងកិច្ចព្រមព្រៀង

  • កុម្ភៈ ២២, ២០១៨

កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋតួកគី ស្តីពីការលើកលែងទិដ្ឋាការចំពោះអ្នកកាន់កាប់លិខិតឆ្លងដែនការទូត​ ផ្លូវការ និងពិសេស។