សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • មេសា ៣០, ២០១៨

លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៣២ ពីថ្ងៃទី ២៧-២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ នៅប្រទេសសិង្ហបុរី។