សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​ឧសភា 2, 2018

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។