សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​ឧសភា 18, 2018

លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជា-វៀតណាម លើកទី១៦ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ វិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា ថ្ងៃទី ១៦-១៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨ នៅទីក្រុងហាណូយ ប្រទេសវៀតណាម។