សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • មិថុនា ២៥, ២០១៨

លោកស្រី Pauline TAMESIS អ្នកសំរបសំរួលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជា បាន ”អបអរសាទរព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងនៅក្នុងស្ថាប័នជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ”។