ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • មិថុនា ២៨, ២០១៨

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េ វាយតំលៃខ្ពស់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជា ក្នុងឋានៈជាប្រទេសសំរបសំរួលទំនាក់ទំនងអាស៊ាន-សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ