សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • កក្កដា ២៨, ២០១៨

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន នឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ ចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី៤ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅសាធារណរដ្ឋសឹង្ហបុរី។

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន នឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ ចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី៤ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅសាធារណរដ្ឋសឹង្ហបុរី។