ព័ត៌មាន

  • សីហា ២១, ២០១៨

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលការចូលជួបសម្តែងការគួរសមរបស់លោកជំទាវ Sithy Rizvina De Alwis​ តំណាងថ្មីនៃមួលនិធិសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រជាជន

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ សីហា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលការចូលជួបសម្តែងការគួរសមរបស់លោកជំទាវ Sithy Rizvina De Alwis​ តំណាងថ្មីនៃមួលនិធិសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រជាជន។

លទ្ធផលនៃជំនួប៖​​ https://www.mfaic.gov.kh/km/site/detail/20826