សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • សីហា ២៨, ២០១៨

បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជន បេក្ខនារីដែលប្រឡងជាប់វិញ្ញាសារសរសេរក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌថ្មីរបស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឆ្នាំ២០១៨។