សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • សីហា ២២, ២០១៨

ទល្ធផលនៃជំនួបរវាងឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន និងលោក Haoliang Xu ឧបការីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅថ្ងៃទី២២ សីហា ឆ្នាំ២០១៨។