សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​សីហា 22, 2018

ទល្ធផលនៃជំនួបរវាងឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន និងលោក Haoliang Xu ឧបការីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅថ្ងៃទី២២ សីហា ឆ្នាំ២០១៨។