សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • សីហា ២១, ២០១៨

លទ្ធផលនៃជំនួបរវាងឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន ជាមួយលោកជំទាវ Sithy Rizvina De Alwis តំណាងថ្មីនៃមួលនិធិសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រជាជន នាថ្ងៃទី២១ សីហា ឆ្នាំ២០១៨។