សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • កញ្ញា ៩, ២០១៨

សេចក្តីបំភ្លឺ របស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ចំពោះរបាយការណ៍ របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសនៃឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ។