សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​កញ្ញា 9, 2018

សេចក្តីបំភ្លឺ របស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ចំពោះរបាយការណ៍ របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសនៃឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ។