សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • កញ្ញា ១៧, ២០១៨

ស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស ធ្វើអន្តរាគមន៍ជួយពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន៥៥នាក់។