ដំណឹង

  • ខែ​កញ្ញា 17, 2018

ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានអញ្ជើញធ្វើជាប្រធានកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-គង្គា

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានអញ្ជើញធ្វើជាប្រធានកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-គង្គា នៅទីស្តីការក្រសួង។