ដំណឹង

  • ខែ​កញ្ញា 18, 2018

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រទេសជប៉ុន

នៅល្ងាចថ្ងៃទី ១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រទេសជប៉ុន ពីថ្ងៃទី១៨ ដល់១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨។

ព័ត៌មានលម្អិតនៃដំណើរទស្សនកិច្ច៖​ https://www.mfaic.gov.kh//km/site/detail/21014