ដំណឹង

  • ខែ​កញ្ញា 18, 2018

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម ម៉ាសាហ៊ីរ៉ូ អ៊ីម៉ាមួរ៉ា ប្រធានសមាគមន៍មិត្តភាពសភាកម្ពុជា-ជប៉ុន

ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រទេសជប៉ុន នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម ម៉ាសាហ៊ីរ៉ូ អ៊ីម៉ាមួរ៉ា ប្រធានសមាគមន៍មិត្តភាពសភាកម្ពុជា-ជប៉ុន។