ព័ត៌មាន

  • កញ្ញា ១៩, ២០១៨

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី បានបន្តជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម ម៉ាសាហ៊ីកូ កូមួរ៉ា អនុប្រធានគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលកំពុងកាន់អំណាចរបស់ជប៉ុន

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ បន្ទាប់ពីបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយប្រធានសមាគមមិត្តភាពសភាមេគង្គ-ជប៉ុន ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី បានបន្តជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម ម៉ាសាហ៊ីកូ កូមួរ៉ា អនុប្រធានគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលកំពុងកាន់អំណាចរបស់ជប៉ុន។