ដំណឹង

  • ខែ​កញ្ញា 19, 2018

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយសមភាគីជប៉ុនរបស់ឯកឧត្តម គឺឯកឧត្តម តារ៉ូ កូណូ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយសមភាគីជប៉ុនរបស់ឯកឧត្តម គឺឯកឧត្តម តារ៉ូ កូណូ។ រដ្ឋមន្រ្តីទាំងពីររំពឹងថានឹងពិភាក្សាបញ្ហាទាក់ទងនឹងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី ការធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិត្តភាព រវាងព្រះរាជាណាចក្រទាំងពីរ ក៏ដូចជាបញ្ហាតំបន់ និងអន្តរជាតិផងដែរ។