ដំណឹង

  • ខែ​កញ្ញា 19, 2018

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក ណាត់ស៊ូអូ យ៉ាម៉ាគូជី ប្រធានគណបក្ស Komeito របស់ជប៉ុន

នៅរសៀលថ្ងៃទី ១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក ណាត់ស៊ូអូ យ៉ាម៉ាគូជី ប្រធានគណបក្ស Komeito របស់ជប៉ុន។