ដំណឹង

  • ខែ​កញ្ញា 21, 2018

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំទូទៅលើកទី៧៣ នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ

នៅល្ងាចថ្ងៃទី ២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំទូទៅលើកទី៧៣ នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ ព្រមទាំងកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗទៀត ដែលរៀបចំឡើងក្រៅក្របខណ្ឌនៃមហាសន្និបាត ពីថ្ងៃទី ២៥ ដល់២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីក្រុងញូវយ៉ក។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតចូលទៅកាន់៖​​https://www.mfaic.gov.kh//km/site/detail/21542