សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​កញ្ញា 22, 2018

សារអបអរសាទររបស់ឯកឧត្តម ខាលេដ ហ៊ុសសេន អាល់ យ៉េម៉ានី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋយ៉េមែន ជូនចំពោះឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ដែលត្រូវបានតែងតាំងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងតែងតាំងសារជាថ្មីជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។