ដំណឹង

  • ខែ​តុលា 1, 2018

លោកជំទាវ អ៊ាត សោភា រដ្ឋមន្រ្តីស្តីទី មានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយឯកឧត្តម Edward Vaizey ប្រេសិតពាណិជ្ជកម្មរបស់នាយករដ្ឋមន្រ្តីចក្រភពអង់គ្លេស ប្រចាំកម្ពុជា

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ លោកជំទាវ អ៊ាត សោភា រដ្ឋមន្រ្តីស្តីទី មានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយឯកឧត្តម Edward Vaizey ប្រេសិតពាណិជ្ជកម្មរបស់នាយករដ្ឋមន្រ្តីចក្រភពអង់គ្លេស ប្រចាំកម្ពុជា នៅទីស្តីការក្រសួង។