ដំណឹង

  • ខែ​តុលា 3, 2018

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានជួបប្រជុំជាមួយឯកឧត្តម Volkan Bozkir ប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេស និងក្រុមមិត្តភាពរបស់មហាសភាជាតិរបស់តួកគី

នៅថ្ងៃទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅតួកគី ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី ៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានជួបប្រជុំជាមួយឯកឧត្តម Volkan Bozkir ប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេស និងក្រុមមិត្តភាពរបស់មហាសភាជាតិរបស់តួកគី។

លទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការ៖  https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.mfaic.gov.kh//wp-content/uploads/2018/10/Kh.pdf&hl=en_US