សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​តុលា 13, 2018

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេចបើកប្រតិបត្តិការរុករកអដ្ឋិធាតុទាហានអាមេរិកឡើងវិញ តាមសំណើរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភា និងតំណាងរាស្រ្តសហរដ្ឋអាមេរិក។