ព័ត៌មាន

  • តុលា ៣១, ២០១៨

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីអបអរសាទរបុណ្យជាតិតួកគីលើកទី៩៥

នៅល្ងាចថ្ងៃទី ៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីអបអរសាទរបុណ្យជាតិតួកគីលើកទី៩៥ នៅសណ្ឋាគារ Raffles Hotel Le Royal។