ដំណឹង

  • ខែ​វិច្ឆិកា 1, 2018

ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានធ្វើជាអធិបតីនៃកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តការងារពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០១៨

នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៨ ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានធ្វើជាអធិបតីនៃកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តការងារពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០១៨ របស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ។