ព័ត៌មាន

  • វិច្ឆិកា ១៥, ២០១៨

នៅប្រទេសសិង្ហបុរី ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយឯកឧត្តម John Sullivan អនុរដ្ឋមន្រ្តីនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិក

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ នៅប្រទេសសិង្ហបុរី ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយឯកឧត្តម John Sullivan អនុរដ្ឋមន្រ្តីនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិក។