សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • វិច្ឆិកា ១៥, ២០១៨

សារអបអរសាទររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម ក្នុងឱកាសខួបលើកទី៦៥ នៃទិវាឯករាជ្យជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។