សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​វិច្ឆិកា 17, 2018

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ជំនួបរវាង ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តជាតិ ជាមួយ ឯកឧត្តម John Sullivan អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស សហរដ្ឋអាមេរិក