ដំណឹង

  • វិច្ឆិកា ១៧, ២០១៨

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ជំនួបរវាង ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តជាតិ ជាមួយ ឯកឧត្តម John Sullivan អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស សហរដ្ឋអាមេរិក