ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ធ្នូ ១៨, ២០១៨

ឯកឧត្តម ឡេង ចាន់វីរៈ ឯកអគ្គរាជទូតតែងតាំងរបស់កម្ពុជាប្រចាំប្រទេសហ្វីលីពីន បានប្រគល់សារតាំងជូនដល់ ឯកឧត្តម Rodrigo Roa Duterte ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីន

នៅថ្ងៃទី ១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ នៅវិមានប្រធានាធិបតី ឯកឧត្តម ឡេង ចាន់វីរៈ ឯកអគ្គរាជទូតតែងតាំងរបស់កម្ពុជាប្រចាំប្រទេសហ្វីលីពីន បានប្រគល់សារតាំងជូនដល់ ឯកឧត្តម Rodrigo Roa Duterte ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីន។