សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​ធ្នូ 18, 2018

វេទិកាសហក្រិនវ័យក្មេងអាស៊ាន-ចិន ក្រោមមូលបទ “ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ដើម្បីការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមឲ្យរឹងមាំ” នៅថ្ងៃទី១៧-១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨។