ដំណឹង

  • ខែ​មករា 18, 2019

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រាក់ សុខុន និងសមភាគីអាស៊ាន អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាននៅទីក្រុងឈៀងម៉ៃ ប្រទេសថៃ

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រាក់ សុខុន និងសមភាគីអាស៊ាន អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាននៅទីក្រុងឈៀងម៉ៃ ប្រទេសថៃ ពីថ្ងៃទី ១៧ ដល់ ១៨ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩។

លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំចង្អៀត៖ https://www.mfaic.gov.kh//km/site/detail/26189