ដំណឹង

  • ខែ​មករា 22, 2019

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំអមដោយការពិសាអាហារថ្ងៃត្រង់នៃកិច្ចប្រជុំលើកទី២២ រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន-សហភាពអឺរ៉ុប

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំអមដោយការពិសាអាហារថ្ងៃត្រង់នៃកិច្ចប្រជុំលើកទី២២ រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន-សហភាពអឺរ៉ុប នៅថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីក្រុងព្រុចសែល។

លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន-សហភាពអឺរ៉ុប: https://www.mfaic.gov.kh//km/site/detail/26471