ព័ត៌មាន

  • មករា ២២, ២០១៩

ពិធីថតរូបនៃកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន-សហភាពអឺរ៉ុបលើកទី ២២

ពិធីថតរូបនៃកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន-សហភាពអឺរ៉ុបលើកទី ២២ នៅថ្ងៃទី ២១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩ នៅទីក្រុងព្រុចសែល។